Opći uvjeti putovanja

Organizator Vašeg putovanja je turistička agencija Gold Tours d.o.o. (u daljnjem tekstu Gold Tours).

Gold Tours će ostvariti sadržaj aranžmana u potpunosti, osim u slučaju izvanrednih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, vojne vježbe, intervencija nadležnih vlasti…).

PRIJAVA ZA PUTOVANJE
Putnik se za putovanje koje organizira GOLD TOURS može prijaviti u poslovnici tvrtke ili drugim komunikacijskim sredstvima (e-mail,telefon…). Prilikom prijave, putnik i GOLD TOURS sklapaju ugovor/potvrdu koja sadrži sve podatke o putovanju ili se poziva na program putovanja gdje su navedeni relevantni podaci koje obje strane prihvaćaju. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza za putnika i organizatora. Organizator zadržava pravo promjene cijena u slučaju promjene hotelskih i/ili prijevozničkih usluga. Za povišenje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost putnika.

CIJENE I SADRŽAJ ARANŽMANA

Cijenearanžmana izražene su u kunama, te kod paket aranžmana uključuju prijevozZAGREB-HOTEL-ZAGREB, sedam polupansiona te sedmodnevni SKI PASS, ako nijenavedeno drugačije. Stranka mora izvršiti željene doplate prema utvrđenomcjeniku. Obračunske greške kod naplate aranžmana ne oslobađaju putnikaod naknadne doplate do stvarne cijene koštanja. Organizator putovanja zadržavapravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena kalkulativnihelemenata. Hoteli u programu označeni su prema trenutnoj službenoj kategorizacijiMinistarstva Rep. Austrije. Usluga, prehrana i komfor pod nadzorom su lokalnihturističkih organizacija, te organizator ne preuzima bilo kakvu odgovornost vezano uz te stavke. Svaku reklamaciju putnik je dužan upisati u knjigu žalbe uhotelu u kojemu boravi, ili turističkom birou u mjestu boravka. Organizator zadržava pravo promjene smještaja u objektima iste ili više kategorije u istommjestu boravka gosta. Smještaj u sobe i apartmane nije moguć prije 16:00 satina dan kada započinje aranžman. Također, organizator nema utjecaja na izborsoba, tj. apartmana vezano uz lokaciju sobe unutar hotela (kat, “pogled planina”…i sl.).

Sve cijene u katalogu temelje se na odnosu kune prema stranoj valuti 1kn/7,5 € . Uslučaju povećanja cijena kalkulativnih elemenata i/ili promjene u tarifnimsustavima prijevoznika ili hotelijera, te odstupanja kune naprema stranimvalutama većeg od 5%, u odnosu na dan tiskanja programa (3.9.2018.), Gold Tourszadržava pravo izmjene cijene aranžmana uz pravodobnu pismenu ili usmenu obavijest.Naše cijene istaknute na programu rezultat su ugovora s našim partnerima i nemoraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u destinaciji u kojojstranka boravi. Obračunske i tiskarske greške prilikom obračuna i izradekataloga ne oslobađaju putnika od naknadne doplate do stvarne cijene koštanjaaranžmana. Cijene izražene u eurima odnose se na usluge koje se plaćaju na licumjesta. U slučaju gotovinskog plaćanja odobravamo popust koji se ne odnosi nacijenu  škole skijanja ili skijaške karte.

ODUSTAJANJE POJEDINCA

Ukoliko putnik želi otkazati putovanje, potrebno je to učiniti u pismenom obliku. Organizator zadržava pravo na otkaz: · Do 30 dana prije puta – 60% od cijene aranžmana;· 30 – 0 dana prije puta – 100% cijene aranžmana. Za nedolazak ili odustajanje od već započetog aranžmana obustavit će se cjelokupan iznos. Promjena termina putovanja ili promjena imena korisnika aranžmana naplaćuje se 300 kn po osobi. Nepovoljne snježne prilike ili nedostatak snijega ne mogu biti razlogom povrata uplaćenog iznosa putovanja. Cijena aranžmana uključuje: smještaj u hotelu ili apartmanu + skijaška karta + autobusni prijevoz (ako se radi o paket aranžmanu).

PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ

Organizator može otkazati aranžman djelomično ili potpuno najkasnije pet (5) dana prije polaska, ako prije ili za vrijeme njegova izvršenja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti. Organizator može također otkazati aranžman u slučaju da se ne prijavi dovoljan broj putnika predviđen kao minimum za prijevoz (za putovanje autobusom min. 30 osoba). GOLD TOURS TRAVEL AGENT zadržava pravo potpune ili djelomične izmjene programa ukoliko neposredno prije početka putovanja ili u tijeku putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. GOLD TOURS ne preuzima odgovornost za promjene programa radi nepredviđene okolnosti, više sile u tijeku putovanja. Organizator vašeg putovanja je turistička agencija Gold Tours d.o.o. (u daljnjem tekstu Gold Tours). Gold Tours će ostvariti sadržaj aranžmana u potpunosti, osim u slučaju izvanrednih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, vojne vježbe, intervencija nadležnih vlasti…).

PUTNO OSIGURANJE za putovanja u inozemstvo
Cijene aranžmana ne uključuju putna osiguranja. Prilikom rezervacije aranžmana svakom putniku biti će ponuđeno putno osiguranje prema Zakonu o poslovanju turističkih agencija. Preporučamo da pozorno proučite uvjete osiguranja prije kupnje kako bi ste znali koji su rizici i u kojem opsegu pokriveni osiguranjem. Preporučujemo paket putnog osiguranja: zdravstveno osiguranje, osiguranje prtljage, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje od otkaza putovanja.

OBVEZE PUTNIKA
Stranke su dužne držati se kućnog reda i propisa u hotelima i ostalim ugostiteljskim objektima, te surađivati s agencijom Gold Tours i davateljem usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, stranka sama odgovara za počinjenu štetu, a Gold Tours otklanja svaku odgovornost za štetu. Svaka učinjena šteta će se podmiriti od strane putnika/stranke na licu mjesta događaja (kod vlasnika apartmana, kuće, hotela…).

POTVRDA O OSIGURANJU JAMČEVINE
Nalazi se na potvrdi rezervacije i vrijedi kao dokument kod Jadranskog osiguranja d.d., i omogućava za slučaj platežne nemogućnosti ili stečaja tvrtke GOLD TOURS neposredno ostvarivanje prava na naknadu štete ako izostanu usluge putovanja i naknada troškova za povratak u mjesto boravka, (NN8/96, čl.26,27). Jamčevina za putovanja iz ovog programa osigurana je kod Jadranske osiguravajuće kuće. Osiguranje jamčevine za t.a. pol. br. OV0682038563, pol. za osig. odg. org. t.a. pak. arž. OV0682039284.

 KATEGORIZACIJA I SMJEŠTAJ
Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Gold Tours ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom objekata u programima važećima za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane djelatnika agencije Gold Tours ili neke treće osobe. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/ apartman posebnih odlika, prihvatiti će bilo koju službeno registriranu sobu/ apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije dolaske u objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti Gold Tours ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja. Smjene gostiju su subotom i nedjeljom, osim u slučaju kada je napomenuto drugačije.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i isti će se koristiti za daljnju komunikaciju. Gold Tours se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka sukladno odluci GoldToursa o načinu prikupljanja, obrade, čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija GoldToursa.

CARINSKI I DEVIZNI PROPISI

Stranke su dužne poštivati carinske i devizne propise, te ukoliko ih se ne pridržavaju i zbog toga ne mogu nastaviti putovanje, sve troškove i posljedice nastale situacije snose sami.

TROŠKOVI REZERVACIJE NA UPIT I TROŠKOVI PROMJENE REZERVACIJE

Ukoliko u trenutku vaše rezervacije nema slobodnih mjesta za aranžman po vašem izboru, uplaćuje se polog u iznosu od 500 kn za troškove rezervacije, temeljem čega ćemo tražiti dodatne destinacije. Ukoliko nam tražena mjesta budu ustupljena, uplata pologa zaračunava se u ukupnu cijenu koštanja aranžmana. Ukoliko rezervaciju nećemo moći potvrditi, vraćamo navedeni iznos u cijelosti. Ukoliko našu rezervaciju unatoč potvrdi nećete prihvatiti, 500 kn zadržava Gold Tours za pokriće troškova rezervacije. Gold Tours neće prihvatiti prijavu “na upit” bez uplaćenog pologa.

PLAĆANJE: Obročno plaćanje kreditnim karticama MASTER CARD  Zagrebačke banke, Visa, Maestro i AMERICAN EXPRESS do 6 rata ZA GOTOVINSKO PLAĆANJE –  ODOBRAVAMO POSEBAN POPUST (koji se ne odnosi na cijenu  škole skijanja ili skijaške karte).

Boravišne pristojbe se plaćaju u gotovini u agenciji ili na licu mjesta, nije moguće kartično plaćanje boravišne pristojbe.